Skip to main content

Supported Employment Kvalitetsverktøy

Helhetlig perspektiv

SE-metodikk

Utviklingsorientert tilnærming

Kulturendring og engasjement

Suksesskriterier i SE

Økt kvalitet

Om Supported Employment Kvalitetsverktøy (SEQF)

SEQF er et helhetlig verktøy for kontinuerlig utvikling og forbedring av Supported Employment (SE). SEQF har som mål å sikre at SE-tjenester blir utført med høy kvalitet på tjenestene. Høy kvalitet på tjenestene kommer både arbeidssøkere, arbeidsgivere og andre interessenter til gode. SENO gir opplæring i SEQF og utfører kvalitetsrevisjoner for leverandører av SE-tjenester i Norge. 

Målgruppe for bruk av SEQF er alle virksomheter som jobber med arbeidsinkludering og som ønsker å høyne kvaliteten på SE. SEQF støtter virksomheten i å implementere kontinuerlig fag- og organisasjonsutvikling for å fremme kvalitetsarbeidet i SE. SEQF kan brukes selvstendig eller som et supplement til andre kvalitetssystemer, herunder EQUASS og ISO.  Nav godkjenner SEQF som et selvstendig system for kvalitetssikring.

Hvorfor SEQF?

Å bruke SEQF kan gi bedrifter en rekke fordeler, for eksempel:

  • Bedre forståelse av styrker og svakheter i SE-arbeidet: SEQF gir en strukturert måte å evaluere SE -aktivitetene, slik at dere lettere kan identifisere områder for organisasjonsutvikling og forbedring.

  • Styrket strategisk planlegging: Ved å bruke SEQF kan dere utvikle en klarere strategisk plan for å jobbe med SE i virksomheten. 

  • Bedre resultater: Oppmerksomhet på kontinuerlig forbedring øker mulighetene for høyere kvalitet på bedriftens SE-tjenester og prosesser. Det kan også gi økt effektivitet i SE-arbeidet.

Slik foregår sertifiseringen

Tidslinje sertifisering SEQF

Samarbeidet mellom SENO og din bedrift

Å jobbe kontinuerlig med å utvikle kvalitet på SE krever engasjement, god ledelse, kreativitet, gode verktøy og tid! Det krever innsats og mot! Formålet til SEQF er at utviklingsarbeidet ikke kun fører til bedre målbare resultater, men også får fram det største SE-potensialet i virksomheten. Motivasjonen for organisasjonsutvikling er noe mer enn å løse problemer og forhindre at bedriften utvikler seg i en uønsket retning. Intensjonen ved SEQF er at virksomheten gjennom kvalitetsprosessen kan identifisere, aktivisere og utvide de livgivende faktorene i en organisasjon: de faktorene og mekanismene som er tilstede når virksomheten er på sitt mest vitale og som frembringer resultater som overgår det man kunne forvente1

SENOs mål er å bidra til dette gjennom å tilrettelegge for en strukturert prosess der ansatte, ledere, kunder og brukere sammen undersøker de situasjonene hvor virksomheten fungerer på sitt beste og samtidig i tråd med verdiene, prinsippene og de metodiske tilnærmingene i SE femtrinnsmodell. 

Når dere inngår et samarbeid med SENO om SEQF-sertifisering vil dere få støtte fra en veileder oppnevnt av SENO. Veileder er fasilitator og “kritisk venn” for dere i prosessen; tar ansvar for gode refleksjoner, undringer og utviklingsprosesser. Det er ikke veileder som beslutter hva som er god kvalitet på vegne av virksomheten, hen legger til rette for at virksomheten selv vurderer kvaliteten på eget SE-arbeid.  SEQF er derfor ikke et system for kontroll av virksomhetens aktiviteter, men et prosessverktøy som bidrar til bevisstgjøring, tilbyr et levende verktøy for organisasjonsutvikling og involverer ansatte og ledelse i egen prosess i å utvikle SE-arbeidet i virksomheten2.

Etter fullført utviklingsprosess og revisjon mottar bedriften et diplom som dokumentasjon på utviklingsarbeidet.

SENO er med dere i arbeidet fra start til slutt!

Hvordan SEQF ble utviklet

SEQF ble utviklet gjennom et toårig ERASMUS + prosjekt. Partnere i prosjektet var:

Målet for SEQF

Målet for prosjektet har vært å utvikle et system for å sikre kvalitet på SE-tjenester. SEQF knytter femtrinnsprosessen i Supported Employment opp mot de ni områdene i EFQM (European Foundation for Quality Management). Kvalitetsverktøyet ble utviklet gjennom å sammenligne anerkjente kvalitetssystemer, blant annet disse:

Det er viktig å dokumentere alle aktiviteter, refleksjoner og vurderinger som er gjort underveis i kvalitetsprosessen. Oppbevar all dokumentasjon; handlingsplaner, møtereferater, evalueringer og resultater, slik at dere kan se tilbake og lære av erfaringene. Kvalitetsarbeid er en kontinuerlig og gjentagende prosess, og dokumentasjon bidrar til økt læringsutbytte og organisasjonsutvikling i bedriften.

1: Hauger, B., T.G. Højland & H. Kongsbak (2008): Organisasjoner som begeistrer. Appreciative Inquiry. Oslo:Kommuneforlaget
2: Bakkeli, V., K. Frøyland, Ø. Spjelkavik m.fl. (2020): Kvalitetsarbeid i Supported Employment-tjenester. OsloMet, Arbeidsforskningsinstituttet

Har du lyst til å vite mer?

Vi hjelper dere gjennom sertifiseringen

SENO er med dere i arbeidet fra start til slutt!