Skip to main content

Vedtekter for Supported Employment Norge (SENO)

§ 1. Organisasjonens navn

Supported Employment Norge (SENO).

§ 2. Formål

Utvikle og spre kunnskap om Supported Employment (SE). Kvalitetssikre SE som tankesett og faglig tilnærming i arbeidsinkludering gjennom kvalitetsverktøyet Supported Employment Quality Framework (SEQF).

§ 3. Organisasjonstilknytning

SENO skal være medlem i European Union of Supported Employment (EUSE).

Leder i SENO er representant i EUSE.

§ 4. Medlemmer

Alle, både enkeltpersoner og SE-organisasjoner, kan tegne medlemskap. Styret fastsetter kontingent. SE-organisasjoner er organisasjoner og virksomheter som tilbyr SE-metodikk som hele eller som del av sitt virke. Forskere og andre personer og virksomheter som er interessert i å utvikle SE, kan også være medlem. SE-metodikk omfatter både femtrinnsprosessen, Individuell jobbstøtte (IPS) og Customized Employment (CE).

§ 5. Styret

SENO skal ledes av et styre på syv personer - leder, nestleder, sekretær, kasserer og tre styremedlemmer.

Styret er et arbeidende styre og kan fatte vedtak når et flertall av styremedlemmene, inklusive leder eller nestleder, er til stede. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme. Styrets vedtak skal referatføres.

Leder for styret gis signatur og prokura på vegne av organisasjonen. I tillegg gis kasserer signatur.

Ved behov kan styret knytte til seg eksterne ressurser.

Styremedlemmene skal representere en bredde innen fagområdet arbeidsinkludering, for eksempel Nav-ansatte, forskere, tiltaksarrangører, tjenestemottakere og representanter fra relevante brukerorganisasjoner. Styrets sammensetning skal ha en balansert kjønnsfordeling.

§ 6. Årsmøte

Årsmøtet er SENOs øverste organ, og alle medlemmer har stemmerett.

Stemmeavgivning skjer ved personlig fremmøte eller ved skriftlig fullmakt. Organisasjoner har én stemme.

Ordinært årsmøte skal avholdes innen første kvartal påfølgende år. Tid og sted for møtet kunngjøres 6 uker på forhånd ved innkalling. Innkomne forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende 4 uker før årsmøtet. Sakslisten inkludert alle dokumenter for årsmøtet kunngjøres på SENOs nettsider senest to uker før årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle årsberetning og revidert regnskap for foregående år. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.

Årsmøtet fastsetter medlemskontingent og vedtar handlingsplan og budsjett for kommende årsmøteperiode.

Lovlig kunngjort årsmøte kan gjøre vedtak med alminnelig flertall av de stemmeberettigede. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.

Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de stemmeberettigede.

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når et flertall av styret eller medlemmene i SENO krever det.

§ 7. Valg

Årsmøtet skal velge:

  • Leder. Leder skal velges for ett år.

  • Styremedlemmer. Styret består av seks styremedlemmer, tre velges hvert år. For å sikre kontinuitet velges hvert medlem for to år.

  • Varamedlem. Dersom det er hensiktsmessig med tanke på rekruttering av nye styremedlemmer, kan ett varamedlem velges for ett år.

  • Revisor. Velges for ett år.

  • Valgkomité. Komitéen består av to representanter, én velges hvert år. Representant velges for to år. Komitéen konstituerer seg selv.

  • Styret konstituerer seg selv senest 6 uker etter valget.

§ 9. Forvaltning av SENOs midler

Styret skal legge frem årsbudsjett for årsmøtet. Budsjettet skal knyttes nært til virksomhetsplanen og bidra til å sikre at intensjonene i planen ivaretas på tilfredsstillende vis. Styret skal vise hvordan dette blir håndtert i påfølgende årsberetning vedlagt regnskap og revisjonsberetning.

Det utbetales ikke styrehonorar.

§ 10. Oppløsning

Forslag om oppløsning av organisasjonen må sendes alle medlemmer til uravstemning, og må få tilslutning fra 2/3 av alle stemmeberettigede medlemmer. Deretter legges saken frem for første årsmøte, som kan vedta oppløsning og disposisjon av SENOs midler med simpelt flertall.

Ved eventuell oppløsning av organisasjonen skal organisasjonens midler tilfalle forskning og utvikling innen arbeidsinkludering.