European Union of Supported Employment (EUSE)

SENO er medlem i EUSE, en europeisk paraplyorganisasjon for Supported Employment (SE). Medlemmene i EUSE er nasjonale interesseorganisasjoner for SE, per i dag er organisasjoner fra 21 land representert. EUSE skal fremme og utvikle SE som metodisk tilnærming . EUSE jobber for å øke kunnskapen om SE gjennom informasjonsarbeid og fagutvikling. EUSE har et styre bestående av president, fire visepresidenter med ansvar for hvert sitt strategiske område og EUSE-rådet, hvor alle medlemsland er representert. EUSE avholder en SE-konferanse hvert annet år

Mer om EUSE

Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)

Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) er et samarbeid mellom OsloMet - storbyuniversitetet og NAV. Formålet med KAI er å styrke kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling innen områder som er viktige for arbeidsinkludering. SENO samarbeider med KAI om å arrangere den årlige INKO-konferansen og er representert i KAI sitt brukerpanel. Brukerpanelet består av representanter for en rekke relevante nasjonale organisasjoner. Brukerpanelet er viktig for å sikre tverrfaglig samarbeid og kontakt med praksisfeltet i videreutviklingen av KAI og forskningsprosjektet INTEGRATE.

Mer om KAI


Bransjeforeningen Arbeid og Inkludering

SENO har inngått samarbeid med Arbeid og Inkludering om å gjennomføre kurs i Supported Employment Quality Framework. Arbeid & Inkludering i NHO Service og Handel er fagutviklings- og interesseorganisasjonen for 115 arbeidsinkluderingsbedrifter. Årlig yter landet disse tjenester til nærmere 40.000 personer.

Mer om Arbeid og Inkludering